marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 14553 ha
Intravilan: 970 ha
Extravilan: 13583 ha
Populatie: 7485
Gospodarii: 3695
Nr. locuinte: 4736
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6
Nr. licee: 1
Asezarea geografica:
Oraşul Anina este aşezat în munţii împăduriţi cu acelaşi nume, munţi ce reprezintă extensia sudică a Carpaţilor Occidentali, în Banatul românesc, având coordonatele 45°2'30'' latitudine nordică şi 21°53'20'' longitudine estică, în judeţul Caraş-Severin
Altitudinea medie a aşezării este de +645 m iar cea minimă este de +556 m şi se află în apropierea gării
Localitatea este străbătută de către drumul naţional DN 58 care leagă Municipiul Reşiţa, capitala judeţului, de drumul naţional DN 57B deviat, drum care face le­gătura dintre Oraviţa şi Bozovici, cu care se intersectează în Valea Morii, la podul Crivinei. Din această şosea, DN 58, la Steierdorf se bifurcă vechiul drum de legătură cu Oraviţa, până la sanatoriul Marila, drumul judeţean DJ 572 B
Oraşul Anina este legat de Oraviţa prin cea mai veche cale ferată montană din ţară, denumită şi Semmeringul Bănăţean datorită asemănării din punct de vedere al dificultăţilor constructive cu calea ferată austriacă de la Semmering. Această cale ferată montană are o lungime de 33,8 km, o diferenţă de nivel de 338 m, 14 tunele şi 10 viaducte, fiind parcursă în prezent în aproximativ 2 ore
Oraşul Anina se află la circa 32 km, pe DN 58, de Municipiul Reşiţa, reşedinţa şi centrul administrativ al judeţului, la 33 km, pe DN 57B, de Oraviţa şi la 34 km, pe DN 57B, de Bozovici.
Oraşul Anina, amplast în partea centrală a judeţului şi în partea de nord a teritoriului său administrativ se învecinează:
- spre sud-vest cu comuna Ciclova Română
- spre sud cu comuna Lăpuşnicu Mare
- spre est cu comuna Bozovici
- spre nord-vest cu comuna Ciudanoviţa
- spre nord cu comuna Caraşova
- spre vest cu oraşul Oraviţa
Anina se află situat la următoarele distanţe faţă de principalele puncte de trecere a frontierelor:
- 200 km faţă de punctul de trecere al frontierei Cenad, judeţul Timiş (Ungaria)
- 250 km faţă de punctul de trecere al frontierei Nădlac, judeţul Arad (Ungaria)
- 60 km faţă de punctul de trecere al frontierei Naidăş, judeţul Caraş-Severin (Serbia)
- 85 km faţă de punctul de trecere al frontierei Moraviţa, judeţul Timiş (Serbia)
Activitati specifice zonei:
Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Turism
Activitati economice principale:
Prelucrarea lemnului
Confecţii şi tricotaje
Comerţ
Silvicultură
Creşterea animalelor
Servicii publice
Obiective turistice:
Potenţialul turistic al zonei este deosebit, localităţile Anina şi Steierdorf fiind aşezate în cuprinsul Munţilor Anina, munţi ce prezintă în proporţie de 70 % roci carstice în care apele au săpat diverse formaţiuni specifice precum: izbucuri, cascade, abrupturi, peşteri, grote, chei
Turismul trebuie gândit permanent ca o formă de "turism integrat". Potenţialul Banatului Montan este nefolosit şi chiar necunoscut în mare parte. Acesta trebuie căutat şi valorificat în corelare permanentă cu cererea de piaţă. O oportunitate specifică zonei Banatului Montan este industria montanistică, dispusă în teritoriu ca într-o reţea, alături de un cadru natural deosebit.
Totuşi turismul şi agroturismul sunt puţin dezvoltate în zona Aninei, oraşul fiind destul de aproape de zonele turistice tradiţionale din judeţul Caraş-Severin, precum: Munţii Semenic, Cheile Caraşului sau Valea Almăşului.
Principalele oportunităţi turistice ale zonei Anina sunt: calea ferată Anina-Oraviţa, viitorul muzeu al mineritului, Cheile Minişului, Cheile Caraşului, formaţiuni carstice. De asemenea, zona oferă o serie de oportunităţi pentru practicarea sporturilor de iarnă, silvicultură şi agricultură montanistică, cuprinse în Parcuri Naţionale. O altă oportunitate specifică zonei este posibilitatea parcurgerii unor trasee turistice în circuite mai largi sau mai restânse şi posibilitatea de a alcătui aceste trasee în funcţie de opţiunea turistului. Se pot pune în valoare activităţi ale modului de viaţă tradiţional: modul de locuire, meşteşugurile, creşterea animalelor, cultivarea terenului, obiceiuri şi tradiţii multiculturale. Această abordare integratoare presupune o grijă deosebită pentru fondul construit din Steierdorf-Anina, privit ca patrimoniu cultural şi istoric.
Lacurile naturale ale judeţului Caraş-Severin sunt în număr mic şi de dimensiuni reduse, cele mai însemnate fiind de natură carstică. Lacurile antropice (de baraj) sunt destinate producerii energiei electrice, alimentării cu apă a locuitorilor etc, astfel au apărut Lacul Buhui care serveţte la alimentarea cu apă a oraşului Anina cu o suprafaţă de 9,8 ha şi Lacul Marghitas tot pe Pârâul Buhui cu suprafaţa de 4 ha, utilizat iniţial pentru o microcentrală.
Nu trebuie neglijată oportunitatea practicării sporturilor extreme, respectiv parapantă, slak-line, bunge-jumping, montainbike, enduro, off-road etc.
Evenimente locale:
Principalele zile puse pe agenda culturală a oraşului Anina sunt următoarele:
- În luna februarie a fiecărui an are loc Făşangul;
- În 20 - 21 mai se sărbătoresc zilele Aninei. De Sfântul Constantin şi Elena, este RUGA ANINEI - prilejuită de sărbătorirea hramului catedralei ortodoxe din ANINA.
Cu această ocazie, pe platoul Breuner se organizează o serbare câmpenească cu muzică populară românească. De obicei, programul artistic este susţinut, pentru început de formaţiile Casei de Cultură din Anina după care urmează o formaţie consacrată cu solişti de muzică populară renumiţi, iar în încheiere una sau mai multe formaţii sau interpreţi renumiţi de muzică românească de top. În încheiere are loc un foc de artificii. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Local Anina, biserica ortodoxă Anina, Primăria Anina şi Casa de Cultură Anina.
- În luna iunie se sărbătoreşte hramul bisericii romano-catolice din Steierdorf renumitul KIRCHWEIHE. Serbarea Kirchweih (hramul bisericii romano-catolice) din Steierdorf este un eveniment tradiţional, având două laturi distincte: o latură religioasă, reprezentând aniversarea sfinţirii bisericii în duminica Sfintei Treimi a anului 1873 şi o latură culturală, organizată de către Forumul Democrat German, Consiliul Local şi Primăria oraşului Anina. Această manifestaţie cultural – religioasă se doreşte a fi o exprimare a identităţii culturale, de port şi limbă pentru minoritatea germană din Steierdorf – Anina. Totodată, are loc prezentarea portului popular german din alte zone ale Banatului Montan şi de câmpie. Fanfara cântă marşuri tradiţionale ale germanilor din această zonă. Mesajul evenimentului este acela al bunei înţelegeri între naţionalităţile conlocuitoare din localitatea Anina. De obicei participă formaţii de dansuri populare germane, îmbrăcate în portul tradiţional specific din Banatul de Munte şi respectiv din Banatul de câmpie.
- În luna octombrie are loc Decada Culturii Germane în Banatul Montan şi Festivalul Fanfarelor din Banat.
Facilitati oferite investitorilor:
Administrația locală are în plan dezvoltarea continua a orașului, în sensul creşterii condiţiilor de viaţă pentru locuitorii acesteia.
În această direcţie, primăria este interesată de atragerea de noi investitori pentru crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică şi socială a comunităţii.
Pentru crearea de investiții pe plan local, a fost adoptată de Consiliul Local al orașului Anina o Hotărâre care vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Anina. Potrivit Hotărârii Consiliului Local Anina, principalele facilităţi acordate agenţilor economici pentru realizarea unei investiţii sunt reducerea sau scutirea de la plata taxei sau a impozitului pe clădiri şi terenuri, în funcţie de valoarea investiţiilor şi a numărului de locuri de muncă realizate.
Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006.
Această schemă are ca obiectiv dezvoltarea regională a orașului Anina, prin stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei.
Scopul schemei este susţinerea dezvoltării sectorului IMM –urilor în orașul Anina, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, susţinerea realizării de investiţii în orașul Anina şi crearea a minim 20 noi locuri de muncă/obiectiv de investiție, stimularea agenţilor economici care dezvoltă activităţi economice cu efecte în plan economico-social.
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
- beneficiarii să fie întreprinderi mari sau întreprinderi mici şi mijlocii, care desfăşoară o activitate economică,să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative şi să îşi desfăşoare activitatea în România;
- să realizeze investiţii în oraşul Anina care să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;
- să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricţii în activităţile comerciale, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior;
- să nu înregistreze datorii ce depăşesc limitele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, privind plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, (pe baza certificatelor de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, local, special);
-să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
- reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii;
- să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 500.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul transport rutier echivalentul a 200.000 euro;
- să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.
Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care se află în una din următoarele situaţii:
1. Sunt considerate întreprinderi în dificulatate, în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificulatate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C249/01.01.2004;
2. Înregistrează debite restante la bugetul local al orașului Anina sau la bugetul consolidat al statului;
3. Împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia de recuperare nu a fost deja executată conform prevederilor legale în vigoare.
Ajutorul de minimis, potrivit acestei scheme, constă în scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aparţinând întreprinderilor care efectuează o investiţie iniţială în lei de peste 200.000 euro, iar după finalizarea investiţiei asigură crearea unui minim de 20 de noi locuri de muncă/obiectiv de investiție.
Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale sunt:
- valoarea investiţiei;
- numărul personal mediu angajat;
- profilul de activitate.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să deruleze o investiţie iniţială pe teritoriul orașului Anina a cărei valoare este de peste 200.000 euro;
2. să creeze minim 20 de noi locuri de muncă/obiectiv de investiție, ca urmare a investiţiei iniţiale realizate.
3. să menţină în funcţiune investiţia pentru o perioadă minimă de 3 ani. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 3 ani, datorită schimbării tehnologice rapide.
4. Nu se acordă ajutor de stat pentru acele intreprinderi care au început sau au finalizat o investiţie înainte de aprobarea prezentei scheme de ajutor de minimis.
5. Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutor de stat, în condiţiile acestei scheme, depune la registratura Primăriei orașului Anina o cerere prin care solicită acordarea de facilităţi fiscale pentru investiţiile pe care şi le propun a le executa.
Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
1. dezvoltarea economică a orașului;
2. crearea de noi servicii, activităţi la un nivel calitativ superior;
3. reducerea şomajului prin cearea de noi locuri de muncă.
Proiecte de investitii:
Proiecte aflate în implementare - POR 2007-2013:
Reabilitare şcoală Generală nr. 2 Steierdorf
Reabilitare şcoală Generală nr. 1 strada Andrei Mureşan
Reabilitare şcoală Generală nr. 1 strada Mihail Sadoveanu
Reabilitare Liceu Anina, strada Mihail Sadoveanu
- Reabilitare şcoală Brădet realizată cu sprijinul asociaţiei II Giocattolo
- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în oraşul Anina - POS Mediu- implementat prin SC Aquacaraş SA
Proiecte depuse pe POR 2007-2013, care aşteaptă finanţare:
Înfiinţare centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Anina
Lista proiectelor prioritare pentru perioada 2014-2020:
1. Reabilitare strada Horea şi Coşca
2. Reabilitare strada Carol I
3. Reabilitare strada Vulpilor
4. Reabilitare strada Vulturilor
5. Amenajare ştrand
6. Reabilitare piaţă agro
7. Realizare Muzeul Mineritului
8. Realizare mocăniţă Crivina-Miniş
9. Racorduri canalizare Steierdorf
10. Reabilitare şcoală Celnic
11. Reabilitare hotel Marghitaş
12. Reabilitare baraj şi amenajare Lacul Marghitaş
13. Reabilitare blocuri garsoniere strada Uzinei
14. Amenajare baze sportive
Dezvoltarea turismului
Minerit
Exploatarea şi prelucrarea resuselor miniere (cărbune, şisturi bituminoase, argilă refractară, calcar)
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Punerea în valoare a energieii neconvenţionale (eolienă, solară)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu